denk-tenk algemene voorwaarden

Artikel 1        Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Denk-Tenk, ingeschreven in de Kamer van Koophandel (65291328 en met merkregistratie 0986769), hierna te noemen: “Denk-Tenk”, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomsten en afspraken tussen Denk-Tenk en en Wederpartij, waarop Denk-Tenk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Denk-Tenk, voor de uitvoering waarvan door Denk-Tenk derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Denk-Tenk en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Denk-Tenk niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Denk-Tenk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2        Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Denk-Tenk zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product en/of dienstverlening waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Denk-Tenk kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Denk-Tenk daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Denk-Tenk anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Denk-Tenk niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Denk-Tenk en de Wederpartij kunnen betaling vooruit door de Wederpartij overeenkomen alvorens daadwerkelijk met de werkzaamheden aan te vangen.

Artikel 3        Duur overeenkomst, leveringstermijnen en uitvoering overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Denk-Tenk en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Denk-Tenk derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.Denk-Tenk dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien Denk-Tenk gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Denk-Tenk ter beschikking heeft gesteld.
 4. Indien de overeenkomst een (ver)koopovereenkomst betreft, geschied de levering aan het adres van Denk-Tenk. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Denk-Tenk gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Denk-Tenk heeft het recht werkzaamheden in het kader van de overeenkomst te laten verrichten door derden die niet bij hem in dienst zijn. Deze derden zorgen o.a. voor de invulling en/of begeleiding van de ‘Denk-Tenk brainstrom sessies’. De Wederpartij verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de aard of hoedanigheid van de presentaties van deze derden.
 6. Denk-Tenk is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Mondelinge afspraken binden Denk-Tenk eerst nadat deze schriftelijk door Denk-Tenk zijn bevestigd dan wel zodra Denk-Tenk met instemming van de Wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 8. Iedere opdracht wordt geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Denk-Tenk ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Wederpartij is dat de opdracht wordt uitgevoerd door een of meerdere bepaalde personen in dienst van Denk-Tenk en/of derden.
 9. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Denk-Tenk gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Denk-Tenk daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 4        Verplichtingen gedurende de overeenkomst

 1. Denk-Tenk zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door de Wederpartij gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Dit is te allen tijde een inspanningsverplichting van Denk-Tenk en geen resultaatsverplichting. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit de Wederpartij derhalve niet van zijn verplichtingen jegens Denk-Tenk, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat.
 2. Denk-Tenk zal de Wederpartij op de hoogte houden van de (uitvoering van de) werkzaamheden en zal de Wederpartij verantwoording doen van de wijze waarop hij zich van zijn taken heeft gekweten.
 3. De Wederpartij onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan Denk-Tenk kunnen doorkruisen en/of die Denk-Tenk in de uitvoering van de overeenkomst kunnen belemmeren.
 4. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt Wederpartij kosteloos zorg voor de, in redelijkheid door Denk-Tenk benodigde en gewenste faciliteiten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 5. Het is niet toegestaan om beeld-en of geluidsopnamen zonder uitdrukkelijke toestemming van Denk-Tenk te maken.

Artikel 5        Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Denk-Tenk zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Denk-Tenk is alsdan gerechtigd om wijzigingskosten in rekening te brengen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Denk-Tenk gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Denk-Tenk bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Denk-Tenk op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Denk-Tenk een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 3. Indien Denk-Tenk met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Denk-Tenk niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Denk-Tenk zal daarbij aan de Wederpartij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft.
 4. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Denk-Tenk alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Denk-Tenk rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 6        Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden eindigt de overeenkomst onder meer door:
 • vervulling van de overeenkomst door Denk-Tenk;
 • tussentijdse opzegging of ontbinding door de Wederpartij;
 • tussentijdse opzegging of ontbinding door Denk-Tenk.
 1. Denk-Tenk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Denk-Tenk ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Denk-Tenk kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Denk-Tenk gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 1. Voorts is Denk-Tenk bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Denk-Tenk kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Denk-Tenk op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Denk-Tenk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Denk-Tenk tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Denk-Tenk gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Denk-Tenk gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Denk-Tenk, zal Denk-Tenk in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Denk-Tenk extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Denk-Tenk anders aangeeft.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Denk-Tenk vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Denk-Tenk op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Wederpartij een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert binnen tien werkdagen voor aanvang van de door Denk-Tenk georganiseerde ‘Denk-Tenk brainstormsessie’, wordt het honorarium dat Denk-Tenk zou toekomen bij volledige vervulling van de opdracht in rekening gebracht. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Wederpartij kan aan de beëindiging van de overeenkomst door tussentijdse opzegging geen recht op schadevergoeding ontlenen.
 9. Indien de Wederpartij binnen vijftien werkdagen voor aanvang van de door Denk-Tenk georganiseerde ‘Denk-Tenk brainstormsessie’ de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert dan zullen de gemaakte kosten tot op dat moment gemaakt inclusief de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Wederpartij kan aan de beëindiging van de overeenkomst door tussentijdse opzegging geen recht op schadevergoeding ontlenen.
 10. Wanneer Denk-Tenk de overeenkomst tussentijds opzegt is Denk-Tenk gerechtigd, indien Denk-Tenk zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De gemaakte kosten tot op dat moment gemaakt inclusief de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, zullen integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Wederpartij kan aan de beëindiging van de overeenkomst door tussentijdse opzegging geen recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel  7       Overmacht

 1. Denk-Tenk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Denk-Tenk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Denk-Tenk niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Denk-Tenk of van derden daaronder begrepen. Denk-Tenk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Denk-Tenk zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Denk-Tenk kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Denk-Tenk ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Denk-Tenk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8        Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Denk-Tenk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Denk-Tenk aangegeven. Deze termijn geldt als een fatale termijn. Denk-Tenk is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Denk-Tenk heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Denk-Tenk kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Denk-Tenk kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Denk-Tenk verschuldigde. Betaling dient derhalve te geschieden zonder dat de Wederpartij zich op enige korting, verrekening of opschorting kan beroepen.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien een factuur niet wordt voldaan heeft Denk-Tenk het recht om zijn werkzaamheden ten behoeve van de Wederpartij op te schorten. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Denk-Tenk het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Wederpartij te twijfelen. Denk-Tenk is alsdan niet aansprakelijk voor de schade, die mogelijk ontstaan is als gevolg van de opschorting.
 8. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Denk-Tenk echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9        Aansprakelijkheid

 1. Indien Denk-Tenk aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Denk-Tenk kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, gemiste besparingen, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van het handelen of nalaten van Denk-Tenk, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden.
 3. Denk-Tenk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Denk-Tenk is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien Denk-Tenk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Denk-Tenk beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Denk-Tenk is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. Denk-Tenk is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Denk-Tenk aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Denk-Tenk toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Denk-Tenk of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10      Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Denk-Tenk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Denk-Tenk toerekenbaar is.
 2. Indien Denk-Tenk uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Denk-Tenk zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Denk-Tenk, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Denk-Tenk en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 11      Intellectuele eigendom

 1. Denk-Tenk behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Denk-Tenk heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12      Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van de Wederpartij worden opgenomen in de administratie van Denk-Tenk. De geregistreerde gegevens worden uitsluitende door Denk-Tenk gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst.

Artikel 13      Geheimhouding

 1. Denk-Tenk zal alle van de Wederpartij in het kader van de overeenkomst aan Denk-Tenk ter beschikking gestelde informatie vertrouwelijk behandelen, voor zover dat redelijkerwijs van Denk-Tenk kan worden gevergd.
 2. Het is de Wederpartij verboden informatie, die hij ter zake van de overeenkomst van Denk-Tenk ontvangt aan derden door te geven, zulks op straffe van vergoeding van alle schade die hierdoor voor Denk-Tenk zal ontstaan.

Artikel  14     Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Denk-Tenk partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Denk-Tenk is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Denk-Tenk het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15      Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 35/2016.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Denk-Tenk.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.